1. TÜRK İSLÂM EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Bilindiği gibi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1949 yılında açılmıştır. Fakültemiz bünyesinde Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı’nın temeli ise, 1953-54 öğretim yılından itibaren Klâsik Türkçe Metinler dersinin programa konulması ile atılmıştır.
Fakültemizde bu dersi 1960 senesine kadar Süleyman Rıfkı Melül Meriç (1901-1964) okutmuştur.

1960’da Prof. Dr. Necati Lugal (1878-1964)’ın Klâsik Türkçe Metinler Kürsüsü Profesörlüğüne atanması sonucu kürsüye dönüşmüştür.
Yine aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan Mahmut Esat Coşan (1938-2001) asistan olarak bu kürsüde göreve başlamıştır. Merhum hocamız 1987 senesinde emekli oluncaya kadar öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür.
1964’de Fevziye Abdullah Tansel (1912-1988), öğretim görevlisi olarak kürsüye atanmıştır.
1969 senesinde kürsünün ve dersin adı Türk-İslâm Edebiyatı olarak değiştirilmiştir.
1982’de İslâm Sanatları ve Mimarisi Anabilim Dalı’na bağlı Türk-İslâm Edebiyatı Bilim Dalı hâline gelmiştir.

1992 senesinden beri de İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü’ne bağlı Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Anabilim Dalımız Öğretim elemanları tarafından şimdiye kadar lisans programı dâhilinde aşağıdaki dersler okutulmuştur:
Klâsik Türkçe Metinler, Türk-İslâm Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, Paleografi ve Epigrafi, Edebî Sanatlar, Türkçe-Kompozisyon, Türk Edebiyatı, Dil ve Kültür, Dinî-Edebî Metinler.
Anabilim Dalımız Öğretim elemanları tarafından yayımlanmış çok sayıda kitap, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddelerinin yanı sıra lisansüstü eğitimi çerçevesinde yüksek lisans ve doktora tezleri yaptırılmıştır.

 Şu ana kadar tamamlanmış doktora tezi sayısı on dokuzdur. Bu tezlerden yedi tanesi Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan Hocamızın danışmanlığında tamamlanmıştır. Hocamızın yanında doktora çalışmalarını yapan hocalarımızın devam eden süreçte Anabilim Dalımıza katkıları oldukça fazladır. Bu tezlerin künyeleri şöyledir:

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim, “Bursalı Beliğ’in Hayatı ve Eserleri, İnceleme Metin”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 1979, (Danışman: Doç.Dr. M. Esad Coşan).

Özdemir, Hikmet, “Musa b. Hacı Hüseyin el-İznikî Hayatı ve Eserleri”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1980, (Danışman: Doç.Dr. M. Esad Coşan).

Muhtar, Cemal, “Ferişteoğullarının Arapça-Türkçe Lugatleri Üzerinde Araştırma”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1981, (Danışman: Doç.Dr. M. Esad Coşan).

Süveylim, Massad Ali el-Shaman,  “Türk Edebiyatı’nda Siyerler ve İbn Hişâm’ın Siyeri’nin Türkçe Tercümesi”, Doktora Tezi, Ankara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982 (Danışman: Doç.Dr. M. Esad Coşan).

Türer, Osman, “Şeyh Mehmed Nazmî Hayatı, Eserleri ve Hediyyetü’l-İhvân’ı” (II cilt), Doktora Tezi, Ankara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982 (Danışman: Doç. Dr. M. Esad Coşan).

Akkuş, Mehmet, “Abdullâh Salâha’d-Dîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985, (Danışman: Doç. Dr. M. Esad Coşan).

Yılmaz, Ali, “Mollazâde Süleymân Şeyhî-i Köstendilli’nin Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Bahrü’l-Velâye’si”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985, (Danışman: Doç.Dr. M. Esad Coşan).

Prof. Dr. Mehmet Akkuş ile Prof. Dr. Ali Yılmaz’ın danışmanlıklarında beşer, Doç. Dr. Zülfikar Güngör’ün danışmanlığında ise 1 adet doktora tezi tamamlanmıştır. Ayrıca Prof. Dr. Ahmet Yılmaz’ın doktora tezinin danışmanlığını ise fakültemiz emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Said Hatiboğlu hocamız yapmıştır.

Şu ana kadar tamamlanmış yüksek lisans tezi sayısı otuz birdir. Bu tezlerden on sekizinin danışmanlığını Prof. Dr. Ali Yılmaz; onunun Prof. Dr. Mehmet Akkuş ve üçünün ise Doç. Dr. Zülfikar Güngör yapmıştır.

Anabilim Dalımızda hâlen dört öğretim üyesi bulunmaktadır. Anabilim Dalımızın Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akkuş’tur. Prof. Dr. Zülfikar Güngör ve Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu Anabilim Dalımızın diğer öğretim elemanlarıdır.

Bologna Bilgi Sistemi-Türk İslam Edebiyatı (Yüksek Lisans)
Bologna Bilgi Sistemi-Türk İslam Edebiyatı (Doktora)

2. TÜRK İSLÂM EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Mehmet Akkuş (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Zülfikar Güngör
Prof. Dr. Abdülmecit İslamoğlu
Ar. Gör. Cihat EKİZ
Ar. Gör. Muhammet Akif Tiyek
Ar. Gör. Merve Güven
Ar. Gör. Bilge İlhan (35. Madde)
Ar. Gör. Halim Yar (35. Madde)
Ar. Gör. Nesrin Aydan Satar (35. Madde) 
Ar. Gör. Eyüp AKDOĞAN (35. Madde)