Sosyal bir olgu olarak din, insanlığın gündeminde hep var olagelmiştir. Büyük Önder Atatürk, dinin sosyal bir olgu olmasından hareketle, ona gereken önemi vermiş ve onun işlevini ve yerini derin bir vukufla belirlemiştir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi de bu vizyonla dine ilişkin bilimsel bilgi üretmeye başlamış ve ülkemizin din alanındaki bilgilenmesinde önemli görevler üstlenmiştir.     Küreselleşen dünyada gelinen hâlihazır durumda kurumlar ,kendilerini gözden geçirerek günün gereksinimlerini karşılamakla yüz yüzedirler. Bu bağlamda Fakültemizde de yeni gereksinimlere cevap verebilecek bir yapılanmaya ihtiyaç vardır.     Bilindiği gibi toplumun din konusunda aydınlatılması ve bilgilendirilmesiyle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın istihdam edeceği personel, İlâhiyat Fakültelerinde yetiştirilmektedir.     Söz konusu kadroların fakültelerde din konusunda üretilen bilimsel bilgiyle donanmış olmalarının yanında yaygın din öğretimi ve uygulamaları alanında da belirli yeterliliklere sahip olmaları gerekir. Üretilen bilimsel bilginin toplumun çeşitli katmanlarıyla paylaşılabilmesi için iletişim diline dökülmesi ihtiyacı vardır. Böylece güvenilir bilimsel bilginin dönüştürülerek paylaşılır niteliğe büründürülmesi mümkün olacaktır. Bu sürecin üniversiter ortamda ve disiplinler arası yaklaşımla sürdürülmesi dinin duyarlı bir alan olmasının gereğidir. Öte yandan küreselleşen dünya şartları toplumumuzun diğer din mensuplarıyla fiilen daha yakın bir ilişki içinde olması sonucunu doğurmuştur. Bu durum toplumun bu alanda da bilgilendirilmesini bir ihtiyaç olarak dikte etmektedir. Ayrıca ülkemizin çeşitli kurumlarının dünya dinleri alanında uzmanlara gereksinimlerinin olacağı düşünülmektedir. Özellikle dış ilişkilerde, ilişkide bulunulan toplumun dinsel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak ilgili kültürü tanıma adına önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu çerçevede ötekini tanıma çalışmalarının bir parçası olarak din alanında bir açılımı gerçekleştirmesi yararlı olmaktan öte bir gereklilik olarak düşünülmektedir. Bu aynı zamanda diğer dinler hakkında o dinlerin kendi öz kaynaklarına dayalı nesnel bilgiler üretmenin de bir yoludur. Bu tespitlerden hareketle Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi bünyesinde Dünya Dinleri Bölümü açılmıştır.     Dünya Dinleri Bölümü’nün anabilim dalları şunlardır: —Hıristiyanlık Araştırmaları Anabilim Dalı —Yahudilik Araştırmaları Anabilim Dalı —Hint ve Uzak Doğu Dinleri Araştırmaları Anabilim Dalı