1. TASAVVUF ANABİLİM DALI

Tasavvuf insanın yaratıcısı ile olan bağlantısını ve manevî dünyasını ele alan bir bilimdir. Anabilim dalı olarak araştırmalarımızı yaparken insanın bu tür manevî ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu ihtiyaçların sağlıklı bir din anlayışı zemininde çözümlenmesi amacı güdülmektedir. Bu amacın gerçekleşmesi için dinin bütün alt disiplinleriyle ve tüm insanî bilimlerin katkısından yararlanmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz.

Tasavvuf Tarihi, Türk kültürünün bir parçası olan tasavvufî akımları tarihî açıdan ele alarak inceler. Özellikle bu alan, kültürümüzün temel taşları sayılan Mevlanâ, Yȗnus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî gibi tüm insanlığa yön veren mutasavvıfların evrensel düşüncelerini günümüz insanına takdim etmektedir. Çağdaş insanın hemen her zaman ihtiyaç duyduğu adı geçen mutasavvıfların da ele aldığı barış, sevgi, kardeşlik, hoşgörü gibi temalar işlenmekte ve ülkemiz insanının dinî hayatına yansıtılmasına çalışılmaktadır. Diğer taraftan dinî hayatın derȗnî yönünü oluşturan tasavvuf hakkında ilmî-akademik düzeyde araştırmalar yapılmakta ve insanımızın dinin temel değerleriyle çelişen durumlara düşmemesi için yayınlar çıkarılmaktadır. Ayrıca bu anabilim dalında Türk kültürünün bütün alanlarında etkili olmuş, düşünce hayatımızı hemen her alanda etkilemiş tasavvuf olgusunun, tarihî süreç içinde geçirdiği evreler irdelenmekte ve günümüz açısından değerlendirilmektedir. Bu anabilim dalında yapılan çalışmalar genç ilâhiyatçılara anlatılarak onların dini ve din kültürünü doğru öğrenip sağlıklı sentezlere ulaşmalarına katkıda bulunmaktadır.

Tasavvuf Tarihi akademik anlamda ilk defe 1924 yılında Darülfünȗn İlâhiyat Fakültesinde okutulmaya başlandı. Adıgeçen fakültede Tasavvuf Tarihi dersinin ilk hocası Mehmet Ali Aynî’dir. Tasavvuf Tarihi daha sonra 1949 yılında açılan İlâhiyat Fakültesinin ders programında yer almış, ancak dersi verecek öğretim üyesi olmadığından bu tarihlerde okutulamamıştır. 1991 yılında YÖK tarafında İlâhiyat Fakülteleri için hazırlanan ve 1998-99 öğretim yılında uygulamaya konulan Öğretmen Yetiştirme ve Lisans Programına göre Tasavvuf Tarihi dersi, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği programının IV. Yarıyılında zorunlu dersler arasında yer almıştır. Yine bu ders aynı uygulamanın Lisans Programının IV. Yarıyılında Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi adıyla 2 saat olarak yer almıştır.

Tasavvuf Tarihi akademik çalışmalar açısından son yıllarda önemli bir mesafe katemekle beraber şimdiye kadar genellikle tarihî konuların çalışılmış olmasından dolayı günümüz tasavvuf problematik konularından bir çoğu ele alınmayı beklemektedir. Özellikle de beşerî bilimlerden Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji gibi çağdaş bilimlerle işbirliği içine girerek çözmek durumunda kaldığı bir çok mesele yeni araştırmacıları beklemektedir. Anabilim Dalının başkanlığını Prof. Dr. Vahit GÖKTAŞ  yürütmekte olup diğer öğretim kadrosu mensupları Prof. Dr. Mustafa AŞKAR,  Prof. Dr. Ahmed Cahid HAKSEVER, Prof. Dr. Muhammet Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU  Dr. Öğr. Üyesi Öncel DEMİRDAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIZ’dır.

Bologna Bilgi Sistemi-Tasavvuf (Yüksek Lisans)
Bologna Bilgi Sistemi-Tasavvuf (Doktora)

2. TASAVVUF ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Mustafa AŞKAR (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Vahit GÖKTAŞ
Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER
Prof. Dr. Muhammet Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU
Doç. Dr. Öncel DEMİRDAŞ
Doç. Dr. Mehmet YILDIZ
Ar. Gör. Müberra AYGÜNDÜZ