Tarihçe

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerini yetiştirme işi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin, kuruluşunu takip eden ilk yıllarda, fakültenin öncelikli amaçları arasında yer almazken, bu ihtiyacın zaman içerisinde somutlaşması neticesinde, 1972 yılından itibaren fakültenin lisans programına, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de yerleştirilmiştir. 1980 yılında ise fakülte bünyesinde bir “Din Eğitimi Kürsüsü” oluşturulmuştur. Bu kürsünün adı daha sonra 1982 yılında “Din Eğitimi Ana Bilim Dalı” olarak değiştirilmiştir. Yüksek İslam Enstitülerinin aynı yıl İlahiyat Fakültelerine dönüştürülmeleriyle birlikte, bu fakülteler de öğretmen yetiştiren eğitim kurumları özelliği kazanırken, öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin sorumluluğu da Din Eğitimi Anabilim dallarına bırakılmıştır.

1997-1998 öğretim yılından itibaren, temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasından sonra, Yüksek Öğretim Kurulunun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde öğretmen yetiştiren fakültelerin öğretim programlarına birtakım yeni düzenlemeler getirilmiştir. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerini yetiştiren İlahiyat Fakültelerinin lisans programlarında da bu kapsamda bazı değişiklikler uygulanmaya konulmuştur. Böylelikle, Türk milli eğitim sisteminin ilköğretim ve orta öğretim kademelerinde okutulan zorunlu dersler arasında yer alan din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini yürütebilecek uzman öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla bazı ilahiyat fakültelerinde, ilk defa 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmiş olan, ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği lisans programları açılmıştır.

Ortaöğretim kademesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni yetiştirme sürecinde ise YÖK’ün, 11.07.1997 tarih ve 97.23.1600 sayılı kararı ile İlahiyat Lisans Programından mezun olanlara branş öğretmeni olarak atanabilmeleri için ayrıca Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programından da mezun olma şartı getirilmiştir.

YÖK Genel Kurulu’nun bu defa 26/05/2006 tarihinde aldığı karar ile ilahiyat fakültelerindeki mevcut programlar öğrencilerini mezun edene kadar öğretimlerine devam etmekle birlikte, Eğitim Fakülteleri bünyesinde ilk defa Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümleri açılmıştır. Eğitim Fakülteleri bu karar doğrultusunda kendi bünyelerinde çalışmalarına devam edecek olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümlerine 2006-2007 öğretim yılı başından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamış ve 2009-2010 öğretim yılında ilk mezunlarını da vermiştir.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümünün adı 27.07.2010 tarihinde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Eğitimi Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Son olarak üniversitemiz Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde akademik faaliyetlerine devam etmekte olan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 06.06.2012 tarihli kararı ile öğrenci ve öğretim elemanlarıyla birlikte üniversitemiz İlahiyat Fakültesi bünyesine aktarılmıştır.

Programın Amacı

Bu programın amacı, manevi farkındalık, sosyal bütünleşme, kültürel duyarlılık ve iyi ahlak konularında kendini gerçekleştirme sürecine girmiş; bir “sosyal bilim” olarak din öğretimi anlayışını benimsemiş, “mezhepler üstü ve dinler arası” perspektife sahip bir yaklaşım bağlamında din öğretimi yapabilme yetkinliğini kazanmış, insan haklarına saygılı, demokratik, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranan öğretmenler yetiştirmektir.

Bölümümüzün Lisans Programı üç ana ders grubundan oluşmaktadır:

Alan Dersleri, Genel Kültür Dersleri ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri. Alan Dersleri, İlahiyat alanıyla ilgili dersler olup, öğretmen adaylarına temel İlahiyat bilgilerini kazandırma amacına yöneliktir. Genel kültür dersleri ile öğretmen adaylarının tarih, edebiyat, felsefe, sanat, sosyal bilimler ve pedagoji alanlarında, kültürel birikimlerini zenginleştirmeleri amaçlanmıştır. Bu bağlamda din ve kültür ilişkisinin öğretmen adaylarının zihinlerinde daha somut bir biçimde şekilleneceği öngörülmüştür.

Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, gerçek okul ortamı ve öğretmenlik mesleğine ilişkin bilgi ve beceriler ön plana alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda:

a – Gerek mesleğe giriş niteliğindeki dersler, gerekse uygulama dersleri yoluyla öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğinin temel özelliklerini, güçlüklerini, zevkli yanlarını değişik boyutlarıyla anlamaları ve tanımaları öngörülmüştür.

b – Okullarda yapılan uygulamalar, öğretmenlik eğitiminin merkezini oluşturmaktadır. Bu anlayıştan hareketle programda yer alan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin pek çoğuna, uygulama saatleri konulmuştur. Bu şekilde öğretmen adaylarının derslerde öğrendiği bilgi ve becerileri gerçek okul ortamı ve eğitim-öğretim süreci ile ilişkilendirmesi ve uygulamaya aktarması mümkün olacaktır.

c – Programda, gelişen bilgi teknolojilerinin okulda kullanımını ve öğretimde gerekli olan çeşitli materyallerin geliştirilmesini ön plana alan derslere yer verilmiştir. Bu dersler yoluyla öğretmen adaylarının (bilgisayar, İnternet, televizyon, video, projektör makinaları gibi) öğretim sürecinde kullanılan teknolojileri tanımaları ve kullanabilme becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Bu şekilde geleceğin öğretmenlerinin, teknolojiyi tanıyan ve öğretimde etkili ve verimli bir şekilde kullanabilen nitelikte olması öngörülmüştür.

d – Programda, uygulama derslerinin sayısı ve saatleri artırılmış ve dersler birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Bunun amacı, öğretmen adaylarının küçük kapsamlı öğretim uygulamaları yaparak, çeşitli öğretmenlik becerilerini okul ve sınıf ortamında geliştirmeleri (çeşitli yöntemlerle öğretim, soru sorma, grup çalışması, materyal kullanma, sınav yapma ve değerlendirme, toplantılara katılma, öğrencilere bireysel yardım, sınıf gözlemleri gibi), daha sonra da bir sınıfın sorumluluğunu alarak bizzat öğretmenlik yapmaları ve sonuçlarını değerlendirmeleridir.

Bölüm Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları:

  • Bu programı      bitirenler, İlköğretim okullarında Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni      olarak görev alabilirler.
  • Bölüm      mezunları, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde düzenlenen eğitim      programlarında görev alabilirler.
  • Lisans      öğrenimleri süresince Yan Alan Programına devam eden ve Sertifika alanlar,      ihtiyaç olması durumunda, örgün eğitim programlarındaki yan alanları ile      ilgili derslerde de görev alabilirler.
  • Yurt içi ve      yurt dışında din eğitimi veren resmi veya özel, örgün ya da yaygın eğitim      kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev      alabilirler.