Sevda Sakik Şahan (Dahili: 1304)
Zeliha Yiğit Saka (Dahili: 1303)
Tel: +90 (312) 212 68 00