T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KALİTE KOMİSYONU

PROF. DR. ŞAMİL DAĞCI (Dekan)
PROF. DR. MESUT OKUMUŞ
PROF. DR. İHSAN ÇAPCIOĞLU
PROF. DR. MUAMMER ESEN
PROF. DR. İSMAİL KÖZ
PROF. DR. MEHMET ÖZDEMİR
PROF. DR. ZÜLFİKAR GÜNGÖR
DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH YAZAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ CEMİL KUTLUTÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ RABİYE ÇETİN
ÖĞR. GÖR. FATMA ÇAPCIOĞLU
FAK. SEKRETERİ EROL ÖZKAN
PERSONEL ŞEFİ TUĞBA TALAY
ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ MEHMET GÖKALP
KÜTÜPHANE SORUMLUSU ŞEF BURHAN ULUIŞIK

 

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu yönergenin amacı; Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin eğitim, öğretim, araştırma ve her türlü hizmet kalitelerinin değerlendirilmesi, iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi ile bağımsız “dış değerlendirme” süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu yönerge, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanıp yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu yönergede geçen;

 1. a) Üniversite: Ankara Üniversitesi,
 2. b) Birim: İlahiyat Fakültesi,
 3. c) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonu: ‘Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Ankara Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi esaslarına göre oluşturulan kurulu,
 4. d) Alt Komisyonlar: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonu tarafından, ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapmak üzere oluşturulan komisyonları,
 5. e) Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları: Bu yönergenin 1.maddesinde sayılan çalışmaları akademik birimlerde yürütmek üzere oluşturulan kurulları,
 6. f) İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları: İdari hizmetlerin kalitelerinin geliştirilmesi, iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarını idari birimlerde yürütmek üzere oluşturulan kurulları,
 7. g) Stratejik Planlama Süreci: Birimin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşmak için belirlediği eylemleri gerçekleştirme ve sonuçlarını ölçümleyerek değerlendirme sürecini ve bu süreçte iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre akademik ve idari birimlerinin zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesini, durum analizi ve paydaş analizi yapmasını, bunların ışığında kalitesini geliştirecek şekilde stratejilerini gözden geçirmesini, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesini ve hedeflerine ilişkin performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesini kapsayan süreci,
 8. h) İç (Öz) Değerlendirme: Birimin eğitim, öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesini,
 9. i) Dış Değerlendirme: Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetleri ile toplumsal ve idari hizmetlerinin kalitesinin, Üniversiteden bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,
 10. j) İyileştirme Eylem Planları: Birimin iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları,
 11. k) Kalite Geliştirme: Birimin eğitim, öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini,
 12. l) Kalite Onayı ve Tanınma: Birimin “Kalite Belgesi” alarak kalite düzeylerinin onaylanması, ulusal veya uluslararası diğer kurumlar ve ilgili kuruluşlar tarafından kalitesinin tanınmasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonu’nun Kuruluşu ve Komisyon Üyelerinin Görev Süreleri
Komisyonun Kuruluşu
Madde 5 – Birim, kendi içinde, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından sorumlu bir Kalite Komisyonu oluşturur. Bu komisyonun üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon üyeleri arasında; Birim sorumlusu başkanlığında, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanları, Anabilim Dalları öğretim elemanları ve birim sorumluları bulunur.
(2) Kalite Komisyonu’nun başkanlığını, Fakülte Dekanı, Dekanın bulunmadığı zamanlarda Dekan Yardımcısı yapar.
Komisyon Üyelerinin Görev Süresi
Madde 6 – Komisyon üyelerinin görev süreleri en az iki yıldır. Görev süresi biten komisyon üyesi tekrar atanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri, Komisyonun Karar Alma Süreci
Madde 7 – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Kurulda alınan kararlar ve hazırlanan raporlar, tüm üyeler tarafından imzalanır.
Komisyonun Toplantı Periyodu
Madde 8 – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonu, en az iki ayda bir toplanır. Gerek görülmesi halinde, başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir. Komisyon, gerektiğinde paydaş temsilcilerinin katıldığı genişletilmiş toplantılar düzenleyebilir.
Komisyonun Görevleri
Madde 9 – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonu’nun görevleri şunlardır:

 1. a) Fakülte’nin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken eylemleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu eylemlerin performans ölçütlerini belirlemek,
 2. b) Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek ve stratejik eylemlerin sonuçlarını, iç değerlendirme anketi ile birlikte takvim yılı bitiminde ve yılda bir kez ölçümlemek,
 3. c) Birimlerde “iç değerlendirme” çalışmalarını yürütmek,
 4. d) Stratejik eylem, iç değerlendirme ve varsa dış değerlendirme sonuçlarını hep birlikte değerlendirerek durum analizi yapmak,
 5. e) Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin anket çalışmalarını tamamlayarak Ocak-Mart aylarında iç değerlendirme raporu hazırlamak ve Fakülte Kurulu’nun onayına sunmak,
 6. f) Onaylanan iç değerlendirme raporunu Nisan ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak ve Fakülte’nin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmak,
 7. g) İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) analizi için anket ve değerlendirme ölçeği geliştirmek, iç değerlendirme anketine, eylem planına, rapor ve iyileştirme süreçlerine dâhil etmek,
 8. h) Performans ve iç değerlendirme raporu sonuçları ile birlikte kalitenin geliştirilmesi için stratejilerin, eylem planı ve performans ölçütlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması için önerilerde bulunmak,
 9. i) Kararlaştırılan iyileştirme ve düzeltici faaliyetler için; eylem, zaman, sorumlu ve performans ölçütlerini belirlemek, gerekli takipleri yapmak,
 10. j) Birimin “dış değerlendirme” yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,
 11. k) Üniversite yönetimi ile işbirliği içinde olmak, Üniversite Kalite Kurulu’nun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları adı geçen kurul ile paylaşmak,
 12. l) Üniversite Kalite Kurulu kararlarını, Fakülte’nin akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek, değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
 13. m) Üniversite Kalite Kurulu’nun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek,
 14. n) Üniversite Kalite Kurulu’ndan gelen görüş, öneri ve çalışma sonuçlarını değerlendirmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde 10 – Bu yönerge, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 11 – Bu yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı yürütür.
bkz. Kalite Komisyonu Yönergesi