Şerife Arslan (Dahili: 1208)/e-posta: sarslan@ankara.edu.tr
Tel:                   +90 (312) 212 68 00
Faks:                +90 (312) 213 00 03