Başlıca ilgi sahası, felsefi düşüncenin gelişimi, İslam ve batı düşüncesindeki farklı felsefi akımlar, İslam ve batı düşüncesinin etkileşimi, din olgusunun mahiyeti, akıl-vahiy ilişkisi, dinlerin ve farklı inançların ortaya çıkışı, dinin sosyal ve bireysel hayattaki yansımaları, doğru düşünmenin yöntem ve kuralları, din eğitiminin tarihi ve günümüz eğitim sistemindeki yeri olarak özetlenebilecek olan Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesinin temel bölümleri arasında yer alır. Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri İlahiyat Fakültesinin diğer sosyal bilimler alanları ile etkileşime en fazla açık bölümlerinden biridir. Bölümdeki Din Felsefesi Anabilim Dalı, Din-Felsefe ilişkisi, Tanrı’nın varlığı ve sıfatları, insan, Tanrı ve evren ilişkisi, teodise, dini çeşitlilik gibi temel sorunları konu edinir. Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, batı felsefi düşüncesinin Antik Grek felsefesinden günümüze kadar ki gelişimini inceler.  İslam Felsefesi Anabilim Dalı, İslam filozoflarının metafizik, ontoloji, bilgi, ahlak ve siyaset başta olmak üzere pek çok konudaki düşüncelerini araştırır. Doğru düşünmenin ilke ve kuralları Mantık Anabilim Dalının araştırma alanına girer. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı din ile toplum arasındaki ilişkinin farklı boyutlarını, toplumun dini yapısını etkili biçimde yorumlamaya çalışırken, Din Psikolojisi Anabilim Dalı ise dinin bireysel hayattaki tezahürlerini inceler. Dinler Tarihi Anabilim Dalı dinlerin ortaya çıkışını, tarihsel gelişimlerini, birbirleriyle etkileşimlerini ayrı ayrı ve/veya karşılaştırmalı olarak inceler. Din Eğitimi Anabilim Dalı ise, bireylerin dini düşünce ve davranışlarının şekillenişini, dinin teorik ve pratik yansımaları arasındaki ilişkiyi araştırır.
Bölümde okutulan dersler, öğrencilerin düşünce dünyalarının zenginleşmesine, eleştirel ve rasyonel bakış açısı kazanmalarına, bireysel ve toplumsal hayattaki sorunları bilimsel yöntemlerle analiz edip, kendilerini etkili biçimde ifade edebilmelerine yardımcı olmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, özellikle felsefe alanında, gerek yazılan eserler, gerek ders veren hocalar açısından kuruluşundan günümüze kadar merkezi bir yer tutmuş, sağlıklı bir din tasavvurunun oluşmasında öncü rol oynamıştır. Geçmişte bölümde, Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Prof. Dr. Hamdi Ragıp Atademir, Prof. Dr. Mehmet Taplamacıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Karasan, Prof. Dr. Necati Öner, Prof. Dr. İ. Agâh Çubukçu, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Prof. Dr. Mehmet S. Aydın ve Prof. Dr. Beyza Bilgin gibi hocalar ders vermişlerdir.
Felsefe ve Din Bilimleri bölümüne ait, Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe,  Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi ve Mantık gibi dersler 1949 yılında öğretime başlayan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin müfredatında zorunlu dersler arasında yer almıştır. Felsefe ve Din Bilimlerine ait dersler daha önce, “Felsefe ve Mantık Kürsüsü”, “Sistematik Felsefe Kürsüsü”, “Felsefe Tarihi Küsüsü”, “Sistematik Felsefe ve Mantık Kürsüsü”, “Kelam ve İslam Felsefesi Kürsüsü” gibi farklı adlar altında okutulmuş, “Felsefe ve Din Bilimleri” 1991-1992 öğretim yılında müstakil bir bölüm haline gelmiştir. Bölüm, halen faaliyetlerini sürdürmekte olup Prof. Dr. İsmail KÖZ bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İsmail KÖZ