Başlıca ilgi sahası, felsefi düşüncenin gelişimi, İslam ve batı düşüncesindeki farklı felsefi akımlar, İslam ve batı düşüncesinin etkileşimi, din olgusunun mahiyeti, akıl-vahiy ilişkisi, dinlerin ve farklı inançların ortaya çıkışı, dinin sosyal ve bireysel hayattaki yansımaları, doğru düşünmenin yöntem ve kuralları, din eğitiminin tarihi ve günümüz eğitim sistemindeki yeri olarak özetlenebilecek olan Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesinin temel bölümleri arasında yer alır. Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri İlahiyat Fakültesinin diğer sosyal bilimler alanları ile etkileşime en fazla açık bölümlerinden biridir. Bölümdeki Din Felsefesi Anabilim Dalı, Din-Felsefe ilişkisi, Tanrı’nın varlığı ve sıfatları, insan, Tanrı ve evren ilişkisi, teodise, dini çeşitlilik gibi temel sorunları konu edinir. Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, batı felsefi düşüncesinin Antik Grek felsefesinden günümüze kadar ki gelişimini inceler.  İslam Felsefesi Anabilim Dalı, İslam filozoflarının metafizik, ontoloji, bilgi, ahlak ve siyaset başta olmak üzere pek çok konudaki düşüncelerini araştırır. Doğru düşünmenin ilke ve kuralları Mantık Anabilim Dalının araştırma alanına girer. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı din ile toplum arasındaki ilişkinin farklı boyutlarını, toplumun dini yapısını etkili biçimde yorumlamaya çalışırken, Din Psikolojisi Anabilim Dalı ise dinin bireysel hayattaki tezahürlerini inceler. Dinler Tarihi Anabilim Dalı dinlerin ortaya çıkışını, tarihsel gelişimlerini, birbirleriyle etkileşimlerini ayrı ayrı ve/veya karşılaştırmalı olarak inceler. Din Eğitimi Anabilim Dalı ise, bireylerin dini düşünce ve davranışlarının şekillenişini, dinin teorik ve pratik yansımaları arasındaki ilişkiyi araştırır.
Bölümde okutulan dersler, öğrencilerin düşünce dünyalarının zenginleşmesine, eleştirel ve rasyonel bakış açısı kazanmalarına, bireysel ve toplumsal hayattaki sorunları bilimsel yöntemlerle analiz edip, kendilerini etkili biçimde ifade edebilmelerine yardımcı olmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, özellikle felsefe alanında, gerek yazılan eserler, gerek ders veren hocalar açısından kuruluşundan günümüze kadar merkezi bir yer tutmuş, sağlıklı bir din tasavvurunun oluşmasında öncü rol oynamıştır. Geçmişte bölümde, Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Prof. Dr. Hamdi Ragıp Atademir, Prof. Dr. Mehmet Taplamacıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Karasan, Prof. Dr. Necati Öner, Prof. Dr. İ. Agâh Çubukçu, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Prof. Dr. Mehmet S. Aydın ve Prof. Dr. Beyza Bilgin gibi hocalar ders vermişlerdir.
Felsefe ve Din Bilimleri bölümüne ait, Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe,  Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi ve Mantık gibi dersler 1949 yılında öğretime başlayan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin müfredatında zorunlu dersler arasında yer almıştır. Felsefe ve Din Bilimlerine ait dersler daha önce, “Felsefe ve Mantık Kürsüsü”, “Sistematik Felsefe Kürsüsü”, “Felsefe Tarihi Küsüsü”, “Sistematik Felsefe ve Mantık Kürsüsü”, “Kelam ve İslam Felsefesi Kürsüsü” gibi farklı adlar altında okutulmuş, “Felsefe ve Din Bilimleri” 1991-1992 öğretim yılında müstakil bir bölüm haline gelmiştir. Bölüm, halen faaliyetlerini sürdürmekte olup Prof. Dr. İsmail KÖZ bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İsmail KÖZ

Prof. Dr. İsmail KÖZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Necmettin PEHLİVAN
Ar. Gör. Mustafa ÜLKÜ
Ar. Gör. Zehra ORUK AKMAN

Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Celal TÜRER (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Nur UMUT
Ar. Gör. Zehra EROĞLU
Ar. Gör. Ahmet Hamdi İŞCAN

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Fahrullah TERKAN
Prof. Dr. İbrahim MARAŞ
Prof. Dr. Gürbüz DENİZ
Doç. Dr. Eyüp ŞAHİN
Ar. Gör. Dr. Hüseyin YÜCEL
Ar. Gör. Dr. Armağan ATAR
Ar. Gör. Ayşenur ERKEN

Prof. Dr. Mehmet Sait REÇBER (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Recep KILIÇ
Prof. Dr. Engin ERDEM
Ar. Gör. Dr. Ahmet ERKAN
Ar. Gör. Serdar ATALAY

Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa ERDEM
Prof. Dr. Baki ADAM
Prof. Dr. Mehmet KATAR
Prof. Dr. Ali İsra GÜNGÖR
Prof. Dr. Durmuş ARIK
Doç. Dr. Yasin MERAL
Doç. Dr. Cemil KUTLUTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Şahin KIZILABDULLAH
Ar. Gör. Canan KURTKAYASI
Ar. Gör. Mukadder SİPAHİOĞLU
Ar. Gör. Arif GÖREN
Ar. Gör. İbrahim Emre ŞAMLIOĞLU
Ar. Gör. Bedriye Mehtap TOSYALI
Ar. Gör. Elif KOÇAK

Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. İhsan TOKER
Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN (40/b)
Doç. Dr. Selman YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma KENEVİR
Ar. Gör. Esra ÖZCAN
Ar. Gör. Mehmet Latif ÇEVİK
Ar. Gör. Rüveyda ÇINAR

Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Mualla YILDIZ
Ar. Gör. Yusuf KABAHASANOĞLU

Prof. Dr. Cemal TOSUN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mualla SELÇUK (GAP)
Prof. Dr. Recai DOĞAN
Prof. Dr. Yıldız KIZILABDULLAH
Prof. Dr. Remziye EGE
Doç. Dr. Halise Kader ZENGİN
Dr. Öğr. Üyesi Havva Sinem UĞURLU
Ar. Gör. Dr. Ayşe ÇALAL
Öğr. Gör. Dr. Fatma ÇAPCIOĞLU