Vizyonumuz
Fakültemizin özgün vizyonu;

  1. Kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve bilimsel verilerden  yararlanarak problemlere çözüm üretebilen, İlâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip; hayat boyu öğrenme becerisi sergileyebilen, bilgiyi içselleştirerek kendini geliştirmeye ve erdemli olmaya çaba gösteren, dini mirası özümseyen ve insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen ilahiyatçıları yüksek kalitedeki eğitim kadrosu ile yetiştiren;
  2. Araştırmaları ile alanına evrensel düzeyde katkıda bulunan, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal gelişimi destekleyen, ilahiyat alanında öncü rolünü dünya ölçeğinde geliştirerek sürdürmektir.  

 
Misyonumuz
Fakültemizin özgün misyonu;

  1. Toplumun dini doğru bir şekilde anlama ve öğrenmesini sağlamak için evrensel etik değerlere bağlı kalarak din olgusunu disiplinler arası işbirliği ile temel kaynaklarından araştırmak, yeni gelişmeler ışığında değerlendirmek, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip ederek dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm yolları üretmek,
  2. Toplumumuzun ve insanlığın din hizmeti gereksinimini karşılamak için ilahiyat alanında çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı üstün nitelikli yetkin ilahiyatçılar ve ilahiyat bilim insanları yetiştirmektir.

 

Amaç ve Hedeflerimiz
Amaç 1. İlahiyat lisans ve lisansüstü eğitiminin niteliğini geliştirmek.
Hedef 1. İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli yeni öğretim elemanları istihdam etmek ve mevcut öğretim elemanlarının niteliklerini geliştirmek.
Hedef 2. Yeni bilgiler ve gelişmeler çerçevesinde ders programlarını ve içeriklerini güncellemek.
Hedef 3. Öğrencilerimizin Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına katılımını artırmak.
Hedef 4. Öğrencilerimizin dersleri ile ilgili kaynaklara erişimini kolaylaştırmak.
Hedef 5. Lisansüstü eğitim alanlarında tematik toplantılar yaparak öğrencilerimizi bilgilendirmek ve yönlendirmek.

Amaç 2. Sosyal Sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak.
Hedef 1. İlahiyat alanını ilgilendiren konularda toplumu çeşitli yollarla bilgilendirmek.
Hedef 2. Yapılan sosyal sorumluluk projelerini mümkün olduğunca fazla kişiye duyurmak.

Amaç 3. Nitelikli bilgi üretmek.
Hedef 1. Nitelikli araştırmacılar yetiştirmek.
Hedef 2. Araştırma imkanlarını sürekli iyileştirmek.
Hedef 3. Uluslararası ve ulusal atıf indekslerindeki dergilerde yayın sayısını artırmak.
 
Amaç 4. Fakültemiz ile din hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek sürdürmek.
Hedef 1. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli birimlerine personel desteği ve akademik destek sağlamak.
Hedef 2. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen meslek içi eğitim programlarına akademik destek sağlamak.

Amaç 5. Fakültemizin İç ve Dış Paydaş memnuniyetini artırmak.
Hedef 1. Fakültemizde görev yapan idari personelin çalışma sürecinde çalışma ortamı, yaptıkları iş ve Fakülte yönetiminden duydukları memnuniyet derecesini arttırmak.
Hedef 2. Fakültemizde görev yapan akademik personelin Anabilim Dalı, Dekanlık ve İdari Birimler, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Altyapı, Paydaşlarla ilişkiler açısından duyduğu memnuniyet derecesini arttırmak.
Hedef 3. Fakültemiz öğrencilerinin eğitim ve öğretim sürecinde akademik ortam ve öğrenmeyi destekleyici olanaklar, sağlanan hizmetler, eğitim-öğretim programları, ölçme değerlendirme, akademik danışmanlık ve rehberlik gibi konularda duydukları memnuniyet derecesini artırmak.
Hedef 4. Fakültemiz dış paydaşlarının Fakültemiz ile ilgili görüş, beklenti ve önerilerini değerlendirerek duydukları memnuniyet derecesini arttırmak.
 
Amaç 6. Uluslararası tanınırlığı artırmak.
Hedef 1. Fakültemiz öğrencilerinin uluslararası programlardan yararlanma imkanını artırmak ve sürekliliğini sağlamak,
Hedef 2. Fakültemiz bünyesinde düzenlenmekte olan uluslararası toplantıların devamlılığını sağlamak ve katılımcı sayısını artırmak.

 

Toplumsal Katkı Politikası

Toplumsal katkı politikamız, faaliyetlerimizin insan haklarına, canlı haklarına, çevre haklarına, etik kurallara, bireyler arası farklılıklara, yerel kültür ve değerlere tereddütsüz ve tam saygı esasıyla yürütülmesidir.

Bu kapsamda toplumsal katkı politikamız,

P1. Üniversite-kamu, üniversite-özel sektör iş birlikleriyle toplumun din alanında sağlıklı bilgiye erişimine katkıda bulunacak nitelikli bilgilerin sunulmasını,

P2. Bireysel ve toplumsal hayatı etkileyen din alanıyla ilgili konuların öğrenilmesine ve sorunların çözümüne yönelik farkındalığın artırılmasını,

P3. Ürettiği araştırma çıktılarının toplum yararına kullanımına yönelik mekanizmaların geliştirilmesini,

P4. İlahiyat alanında etkin ve nitelikli bir kamu hizmeti sunulmasını,

P5. Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen iç ve dış paydaşlarının kişisel gelişimlerine ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesini,

P6. Yukarıda bildirilen etkinlik ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla; fakültemizde görev yapan yüksek bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeye sahip, alanında önden gelen tüm iç paydaşlarını, toplumsal katkı üretimine teşvik etmek, mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak için gerekli süreçlerin izlenmesini benimser.