Amaç ve Hedeflerimiz
Amaç 1. İlahiyat lisans ve lisansüstü eğitiminin niteliğini geliştirmek.
Hedef 1. İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli yeni öğretim elemanları istihdam etmek ve mevcut öğretim elemanlarının niteliklerini geliştirmek.
Hedef 2. Yeni bilgiler ve gelişmeler çerçevesinde ders programlarını ve içeriklerini güncellemek.
Hedef 3. Öğrencilerimizin Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına katılımını artırmak.
Hedef 4. Öğrencilerimizin dersleri ile ilgili kaynaklara erişimini kolaylaştırmak.
Hedef 5. Lisansüstü eğitim alanlarında tematik toplantılar yaparak öğrencilerimizi bilgilendirmek ve yönlendirmek.
 
Amaç 2. Sosyal Sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak.
Hedef 1. İlahiyat alanını ilgilendiren konularda toplumu çeşitli yollarla bilgilendirmek.
Hedef 2. Yapılan sosyal sorumluluk projelerini mümkün olduğunca fazla kişiye duyurmak.
 
Amaç 3. Nitelikli bilgi üretmek.
Hedef 1. Nitelikli araştırmacılar yetiştirmek.
Hedef 2. Araştırma imkanlarını sürekli iyileştirmek.
Hedef 3. Uluslararası ve ulusal atıf indekslerindeki dergilerde yayın sayısını artırmak.
 
Amaç 4. Fakültemiz ile din hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek sürdürmek.
Hedef 1. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli birimlerine personel desteği ve akademik destek sağlamak.
Hedef 2. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen meslek içi eğitim programlarına akademik destek sağlamak.
 
Amaç 5. Fakültemizin İç ve Dış Paydaş memnuniyetini artırmak.
Hedef 1. Fakültemizde görev yapan idari personelin çalışma sürecinde çalışma ortamı, yaptıkları iş ve Fakülte yönetiminden duydukları memnuniyet derecesini arttırmak.
Hedef 2. Fakültemizde görev yapan akademik personelin Anabilim Dalı, Dekanlık ve İdari Birimler, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Altyapı, Paydaşlarla ilişkiler açısından duyduğu memnuniyet derecesini arttırmak.
Hedef 3. Fakültemiz öğrencilerinin eğitim ve öğretim sürecinde akademik ortam ve öğrenmeyi destekleyici olanaklar, sağlanan hizmetler, eğitim-öğretim programları, ölçme değerlendirme, akademik danışmanlık ve rehberlik gibi konularda duydukları memnuniyet derecesini artırmak.
Hedef 4. Fakültemiz dış paydaşlarının Fakültemiz ile ilgili görüş, beklenti ve önerilerini değerlendirerek duydukları memnuniyet derecesini arttırmak.
 
Amaç 6. Uluslararası tanınırlığı artırmak.
Hedef 1. Fakültemiz öğrencilerinin uluslararası programlardan yararlanma imkanını artırmak ve sürekliliğini sağlamak,
Hedef 2. Fakültemiz bünyesinde düzenlenmekte olan uluslararası toplantıların devamlılığını sağlamak ve katılımcı sayısını artırmak.