Vizyon

         Fakültemizin özgün vizyonu;

 

  • Kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve bilimsel verilerden  yararlanarak problemlere çözüm üretebilen, İlâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip; hayat boyu öğrenme becerisi sergileyebilen, bilgiyi içselleştirerek kendini geliştirmeye ve erdemli olmaya çaba gösteren, dini mirası özümseyen ve insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen ilahiyatçıları yüksek kalitedeki eğitim kadrosu ile yetiştiren;
  • Araştırmaları ile alanına evrensel düzeyde katkıda bulunan, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal gelişimi destekleyen, ilahiyat alanında öncü rolünü dünya ölçeğinde geliştirerek sürdürmektir.

 

         Misyon

Fakültemizin özgün misyonu;

  • Toplumun dini doğru bir şekilde anlama ve öğrenmesini sağlamak için evrensel etik değerlere bağlı kalarak din olgusunu disiplinler arası işbirliği ile temel kaynaklarından araştırmak, yeni gelişmeler ışığında değerlendirmek, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip ederek dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm yolları üretmek,
  • Toplumumuzun ve insanlığın din hizmeti gereksinimini karşılamak için ilahiyat alanında çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı üstün nitelikli yetkin ilahiyatçılar ve ilahiyat bilim insanları yetiştirmektir.

 

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Toplumsal katkı politikamız, faaliyetlerimizin insan haklarına, canlı haklarına, çevre haklarına, etik kurallara, bireyler arası farklılıklara, yerel kültür ve değerlere tereddütsüz ve tam saygı esasıyla yürütülmesidir.

 

Bu kapsamda toplumsal katkı politikamız,

P1. Üniversite-kamu, üniversite-özel sektör iş birlikleriyle toplumun din alanında sağlıklı bilgiye erişimine katkıda bulunacak nitelikli bilgilerin sunulmasını,

P2. Bireysel ve toplumsal hayatı etkileyen din alanıyla ilgili konuların öğrenilmesine ve sorunların çözümüne yönelik farkındalığın artırılmasını,

P3. Ürettiği araştırma çıktılarının toplum yararına kullanımına yönelik mekanizmaların geliştirilmesini,

P4. İlahiyat alanında etkin ve nitelikli bir kamu hizmeti sunulmasını,

P5. Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen iç ve dış paydaşlarının kişisel gelişimlerine ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesini,

P6. Yukarıda bildirilen etkinlik ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla; fakültemizde görev yapan yüksek bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeye sahip, alanında önden gelen tüm iç paydaşlarını, toplumsal katkı üretimine teşvik etmek, mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak için gerekli süreçlerin izlenmesini benimser.