İslam Tarihi

1. İSLÂM TARİHİ ANABİLİM DALI

   Hz. Muhammed’den başlamak üzere Müslümanların çevresinde gelişen olayları ve kaynağını İslâm dininden alan müesseseleri inceleyen İslâm Tarihi, İlâhiyat fakültelerinin temel derslerinden birini oluşturmaktadır.

    Tarihteki tüm Müslüman millet ve devletler, İslâm Tarihi biliminin konusudur. İslâm Tarihi bu millet ve devletlerin tarihî arka planlarını, sonraki varlıklarını, kurumlarını, sosyal, kültürel, siyasî ve ekonomik yönlerden ele alıp İslâm kültür ve medeniyeti içerisindeki yerlerini bilimsel olarak tespit etmeye çalışır. Bunu yaparken şiirden arşiv malzemelerine, yazılı eserlerden müzelik malzemelere kadar çok geniş bir kaynak yelpazesine istinad eder.

Anabilim Dalı Tarihçesi

   İslâm Tarihi ilk olarak, Ankara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken’in 1949 yılında İlâhiyat Fakültesi dersleri için ileri sürdüğü taslak içerisinde, İslâm medeniyetine dair ilimler grubu içerisinde yer almıştır. Ancak, 1953-54 öğretim yılına kadar programda yer almamış ve okutulmamıştır. Bu öğretim yılından itibaren ise Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin tüm sınıflarında haftada iki saat olmak üzere okutulmaya başlanmıştır. Bu dersi ilk olarak okutan hocalar arasında Prof. Dr. Neşet Çağatay (1953’ten Aralık 1981’e kadar), Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın (1953’ten Temmuz 1990’a kadar), Doç. Dr. Bahriye Üçok (1953’ten Ekim 1971’e kadar) yer almaktadır.

    İslâm Tarihi, 1976 yılından itibaren II. ve III. sınıflarda haftada ikişer saat okutulmuş, son sınıflarda ise İslâm Tarihi ve İslâm Kurumları Tarihi şeklinde iki anabilim dalına ayrılmış; bu yeni düzenlemeden sonra İslâm Kurumları Tarihi dersi, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın tarafından okutulmuştur. Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın ayrıca, Türk-İslâm Tarihi, İslâm Kurumları Tarihi, Paleografi-Epigrafi derslerini okutmuştur. Ülkemizde başta Osmanlı Tarihi’nde olmak üzere, çok sayıda bilim adamının yetişmesine katkıda bulunmuştur. 1983-95 yılları arasında Türk Tarih Kurumu aslî üyeliği yapmış; bu tarihten Aralık 1999’da vefatına kadar da aynı kurumda Şeref Üyesi olarak hizmet vermiştir.

   1982 yılında Yüksek Öğretim Kurumu’nun kurulmasıyla İlâhiyat fakültelerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. İslâm Tarihi, anabilim dalı olarak, ilk defa oluşturulan üç bölümden biri olan İslâm Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Bölümü içerisinde yer almıştır. Hem bölüm başkanlığını hem de anabilim dalı başkanlığını Temmuz 1990’dan emekli oluncaya kadar Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın yürütmüştür. Daha sonra bu görevi Prof. Dr. Sabri Hizmetli üstlenmiştir. 2002-2008 yılları arasında Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, hem İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü hem de İslâm Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmüştür. 2008-2017 yılları arasında ise Prof. Dr. İbrahim Sarıçam, İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü ile İslâm Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını ifa etmiştir.

   Ankara Üniversitesi’nin 14. 01. 1992 tarih ve 144-1150 sayılı kararıyla bölümün ismi İslâm Tarihi ve Sanatları olarak değiştirilmiş ve İslâm Tarihi Anabilim Dalı bu bölüm içerisinde yer almıştır. İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı’nı halen Prof. Dr. Eyüp Baş yürütmektedir.

Anabilim Dalı Hedefleri

   İslâm Tarihi Anabilim Dalı, diğer bölüm ve anabilim dallarının İlâhiyat öğrencilerine kazandırmayı amaçladığı bilgi düzeyi ve formasyona paralel olarak, tarihî süreç içerisinde İslâm tarihi ve medeniyetini ele alması bakımından önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. İslâm tarihçiliğinin, olayları sadece kronolojik bir tasnif içerisinde ele almak olmadığını, olayları zaman ve mekân şartları içerisinde değerlendirerek, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî boyutlarını ortaya çıkarmak olduğunu benimsetmek ve bu yönde örnek çalışmalar sunmak amacındadır. Anabilim dalının diğer hedeflerinden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Klasik dönem İslâm Tarihi kaynakları ve literatürü hakkında bilgi sahibi olma
 • İslâm Tarihi olay ve olgularına bilimsel ve analitik yaklaşma
 • İslâm Tarihi alanının kapsamı ve diğer alanlarla ilişkisini bilme
 • Hz. Muhammed’in doğduğu ortamın dinî, kültürel ve sosyal özelliklerini tanıma; hayatına dair populer kültürde yer alan bilgilerde tarihî olanla kurgusal olanı birbirinden ayırt etme,
 • Hz. Muhammed’in kişiliğini tanıma,
 • Dört Halife döneminin temel siyasî olayları ve kültür ve medeniyet alanlarındaki temel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma,
 • Emeviler ve Abbasiler döneminin temel siyasî olaylar ve kültür – medeniyet alanlarındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma,
 • Klasik Dönem İslâm Tarihi’nde dinî ve etnik grupların statülerini, devletle ve birbirleriyle olan ilişkilerini analiz etme,
 • İslâm Tarihi’nde dinî ve etnik grupların statülerini, devletle ve birbirleriyle olan ilişkilerini analiz etme
 • İslâm tarihi araştırmaları ve yazımı esnasında kullanılabilecek temel kaynak türleri hakkında bilgi edinme,
 • Tarih metodolojisinin temel konularını bilme ve araştırmalarında kullanabilme
 • İslâm Medeniyeti ve İslâm Medeniyeti Tarihinin kaynakları hakkında bilgi sahibi olma
 • İslâm Medeniyetinin tarihteki rolüyle gelecekteki konumunu analiz etme
 • Medeniyetlerle ilgili güncel tartışmaları izleyip değerlendirme
 • Genel Türk Tarihi’ni ana hatlarıyla bilme

      

Bologna Bilgi Sistemi-İslam Tarihi (Yüksek Lisans)

Bologna Bilgi Sistemi-İslam Tarihi (Doktora)

 

2. İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Eyüp BAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR 

Prof. Dr. İrfan AYCAN

Prof. Dr. Nahide BOZKURT

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN

Prof. Dr. Hasan KURT

Doç. Dr. Halide ASLAN

Doç. Dr. Nurullah YAZAR

Ar. Gör. Fatma Merve ÇINAR

Ar. Gör. Kevser BEYAZYÜZ

Ar. Gör. Ferda Demir AYCAN

Ar. Gör. Canan Soylu VEREP (35. Madde)

Ar. Gör. Fatma Nur İBRAHİMOĞLU  (35. Madde)

Ar. Gör. Tuğba ŞAHBAZ (35. Madde)

3.İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI MÜFREDATI

LİSANS
KOD YARIYIL Dersin Adı
İLH109 I/GÜZ Siyer (Arapça)
İLH112 II/BAHAR İslam Tarihi I
İLH213 III/GÜZ İslam Tarihi II
İLH235 III/GÜZ Tarihte Usul(S)
İLH222 IV/BAHAR Tarih Felsefesi (S)
İLH218 IV/BAHAR Türk-İslâm Devletleri Tarihi
İLH327 V/GÜZ İslâm Kurumları Tarihi (S)
İLH348 VI/BAHAR İslami Kültür Coğrafyaları(S)
İLH435 VII/GÜZ Paleografi-Epigrafi(S)
İLH445 VII/GÜZ Osmanlı Tarihi(S)
İLH408 VIII/BAHAR İslâm Medeniyeti Tarihi
İLA434 VIII/BAHAR Türk Cumhuriyetleri Tarihi (S)
EDP111 I/GÜZ The Life of the Prophet
EDP110 I/GÜZ Cultural Geography of Islam
EDP112 II/BAHAR History of Islam I
EDP211 III/GÜZ History of Islam II
EDP229 III/GÜZ Ottoman Turkish (S)
EDP212 IV/BAHAR History of Islamic Civilisation
EDP335 V/GÜZ The Legacy Of Al-Andalus
EDP338 VI/BAHAR Ottoman History and Cıvilization
EDP445 VII/GÜZ Islamic Historiography
EDP446 VIII/BAHAR Philosophy of History (S)

 

YÜKSEK LİSANS 

KOD AD KREDİ AKTS
91005001 Araştırma Yöntemleri 3 8
25015021 Tarih Felsefesine Giriş 2 6
25015064 Osmanlı Tarihinin Arşiv Kaynakları 2 6
25015065 Selçuklu Siyasi Tarihi 2 6
25015069 İslam Tarihinin Kaynakları (Literatür) 2 6
25015073 Osmanlıca Tarihi Metinler: Matbu Metinler 2 6
25015074 Osmanlıca Tarihi Metinler: El Yazması Metinler 2 6
25015075 Endülüs Siyasi Tarihi 2 6
25015076 Hristiyan İspanya’da Müslüman Ve Yahudi Azınlıklar 2 6
25015077 Siyer Araştırmalarında Yöntem 3 8
25015078 Batı Literatüründe Hz. Muhammed 3 8
25015079 Tarih Teorileri 2 6
25015080 Abbasiler: Siyasi Tarih 2 6
25015081 Abbasiler: Kültür ve Medeniyet Tarihi 2 6
25015082 Emevi Dönemi (Siyasi Tarih) 2 6
25015083 Müslüman Azınlıklar Tarihi (Kültür ve Medeniyet) 2 6
25015084 İslam’ın Yayılış Tarihinin Bilgi Kaynakları Ve Ortam 2 6
25015085 Psikososyal Boyutlarıyla İslamlaşma 2 6
25015086 Türk ve İslam Kültürlerinin Etkileşim Süreci 3 8
25015087 Türk-İslam Kültürünün Somut Tezahürleri 3 8
25015088 İslam Medeniyet Tarihi: Klasik Dönem 2 6
25015089 İslam Medeniyet Tarihi: Yenileşme Dönemi 2 6
25015090 Türkiye’nin Dini Tarihi: Klasik Dönem 2 6
25015091 Türkiye’nin Dini Tarihi: Yenileşme Dönemi 2 6
25015092 Türk-İslam Devletleri Tarihi: Karahanlılardan Selçuklulara 2 6
25015093 Türk-İslam Devletleri Tarihi: Moğol İstilası Sonrası 2 6
25015094 Osmanlı Kuruluş Dönemi Tarih Yazarları ve Eserleri 2 6
25015095 Osmanlı Son Dönem Tarih Yazarları ve Eserleri 2 6
25015096 Cumhuriyet Türkiye’sinde İlk Dönem İslam Tarihçiliği 2 6
25015097 Cumhuriyet Türkiye’sinde Osmanlı Tarihçiliği 2 6
25015098 Osmanlı Tarihi Kaynakları 2 6
25015099 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 2 6
25015101 Ortaçağ İslam Siyaset Düşüncesi Tarihi 2 6
25015102 Ortaçağ Sonrası İslam Siyaset Düşüncesi Tarihi 2 6

 

DOKTORA

KOD                AD KREDİ AKTS
92006001 Araştırma Yöntemleri 3 10
25016009 Siyer ve Kaynakları 3 10
25016055 Avrupa’da İslâm 3 10
25016057 Osmanlıca Tarihi Metinler: Matbu Metinler 2 8
25016058 Osmanlıca Tarihi Metinler: El Yazması Metinler 2 8
25016059 Endülüs’te Siyasi-İdari Müesseseler 2 8
25016060 Endülüs’te İlim Ve Kültür Hayatı 2 8
25016061 Müslüman Azınlıklar Tarihi (Siyasi Tarih) 2 8
25016062 Emevi Dönemi (Kültür Ve Medeniyet) 2 8
25016063 Eleştirel Tarih Felsefesi 2 8
25016064 Tarih Felsefesi: Anlam Ve Yorum 2 8
25016065 Oryantalizm ve İslam Tarihi 3 10
25016066 Türk Tarih Literatüründe Hz. Muhammed: Karahanlılardan Selçuklulara 3 10
25016067 Türk Tarih Literatüründe Hz. Muhammed: Osmanlı Tarihçiliğinde Hz. Muhammed 3 10
25016068 İslam’ın Yayılışında Etkin Temel Faktörler 3 10
25016069 İslam’ın Yayıldığı Coğrafya 3 10
25016070 Din-Kültür Ve Medeniyet 2 8
25016071 Türk-İslam Kültürünün Gündelik Hayattaki İzdüşümleri 2 8
25016072 Osmanlı Tarih Yazıcılığının Başlangıç Ve Gelişimi 2 8
25016073 Osmanlılarda Tarih Yazıcılığının Kurumsallaşma Süreci 2 8
25016076 Osmanlı Düşünce Tarihi 2 8
25016077 Osmanlı Sosyal Tarihi 2 8
25016078 Selçuklu Yönetim Anlayışı 2 8
25016087 Müslümanların Kültür Coğrafyaları 2 8
25016090 İslam Tarihinin Kaynakları (Tarih Ve Usul) 2 8
25016093 Selçuklu Devlet Teşkilatı 2 8
25016094 İslam Coğrafyası Şehirleri Ve Tarihsel Çevresi 2 8

 

4. İSLAM TARİHİ OKUMA LİSTESİ 

Tarih Felsefesi/Metodolojisi/Yazımı
• İrfan Aycan, Mahfuz Söylemez, İdeolojik Tarih Okumaları, Ankara 1998.
• Sabri Hizmetli, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991.
• Seyfettin Erşahin, İslam Tarihini Anlama Kılavuzu, Otto Yayınları, Ankara 2017.
• İbn Haldun, Mukaddime, Beyrut 1998.
• Şemseddin Günaltay,İslam Tarihinin Kaynakları –Tarih ve Müverrihler-, haz. Yüksel Kanar, İstanbul 1991.
• Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İstanbul 1984.
• Salih Özbaran, Tarih Tarihçi ve Toplum: Tarihin Çağrışımı Doğası Tarihçilik ve Tarih Öğretimi Üstüne Düşünceler, İstanbul 1997.
• İlhan Tekeli, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Ankara 1998.
• Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl, İstanbul 1985.
• Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, TTK.
• Josef Horowitz, İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara 2002.
• Stephen Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi: Bir Sosyal Tarih Uygulaması, çev. Murtaza Bedir-Fuad Aydın, İstanbul 2004.
• John Tosh, Tarihin Peşinde, çev. Özden Arıkan, Ankara 2013.
• J. Fontana, Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık
• Edward Hallet Carr, Tarih Nedir?, çev. Misket Gizem Gürtürk, İstanbul 1991.
• Georg Simmel, Tarih Felsefesinin Problemleri,
• Peter Burke, Annales Okulu,
• Erdem Sönmez, Annales Okulu ve Türkiye’de Tarih Yazımı,
• R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2017.
• H.A.R. Gibb, İslam Medeniyeti Üzerine Araştırmalar,
• Arnold J. Toynbee, Uygarlık Yargılanıyor,
• March Bloch, Feodal Toplum, Kırmızı Yayınları, ty
• Marc Bloch, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği,
• Paul Veyne, Tarih Nasıl Yazılır? Metis Kitap, İstanbul, 2014.
• Fernand Braudel, 2.Felipe Dönemi’nde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası 1-2, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2017.
• Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, İmge Yayınları, İstanbul, 2017.
• Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2016.
• Mehmed Fuad Köprülü, Tarih Araştırmaları, Akçağ Yayınları, İstanbul 2004.
• Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul 1998.
• İrfan Aycan, Apokrif Tarih Yazıcılığı,
• Edward Said, Şarkiyatçılığın Tarihi,
• Aytaç Yıldız, Oryantalizm Tartışma Metinleri, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2014.
• Casım M. Sultan, Stratejik Tarih Yorumu,
• Ahmed Özcan, Türkiye’de Popüler Tarihçilik (1908-1960),
• ed. Vahdettin Engin, Ahmet Şimşek, Türkiye’de Tarih Yazımı,
• George G. Iggers, Yirminci Yüzyılda Tarih Yazımı,
• Ümit Hassan, İbn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2015.

• Nahide Bozkurt, Müslüman Tarihçilerin Dünya Tarihi Tasarımları, Ankara Okulu Yayınları, 2020.

Cahiliye Dönemi
• Bernard Lewis, Uygarlık Tarihinde Araplar, Pegaus Yayınevi, İstanbul, ty
• Mehmet Azimli, Cahiliyeyi Farklı Okumak, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2015.
• Neşet Çağatay, İslam’dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliyye Çağı, Ankara, 1971.
• İbnü’l-Kelbi, Putlar Kitabı, çev. Beyza Düşüngen, Ankara 1969.
• Şemsettin Günaltay, İslam Öncesi Araplar ve Dinleri, sad., Mahfuz Söylemez, Mustafa Hizmetli, Ankara, 1997.

Siyer
• İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara, 2012.
• Sabri Hizmetli, İslam Tarihi, Ankara 2001.
• Ed. Eyüp Baş, İslâm Tarihi El Kitabı, Ankara, 2016.
• İbrahim Sarıçam, Mehmet Özdemir ve Seyfettin Erşahin, İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru, Nobel Yayınları, Ankara 2011.
• Seyfettin Erşahin, İslam Tarihini Anlama Kılavuzu, Otto Yayınları, Ankara 2017.
• Mahmud Esad, İki Cihan Devleti Arasında Hz. Muhammed (SAV.), Haz. Seyfettin Erşahin, Otto Yayınları, Ankara, 2017.
• H. Musa Bağcı, Beşer Olarak Hz. Muhammed, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2010.M. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, İstanbul 2011.
• Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu ve Arap Yazısının Temeline Giriş, Çev. Mehmet Yazgan, Beyan Yayınları, İstanbul, 2007.
• İzzet Derveze, Hz. Muhammed’in Savaşları, Ekin Yayınları, İstanbul, 2017.
• Mustafa Özkan, Hz. Muhammed Fakir miydi?, Liberte Yayınları, Ankara, 2016.
• M. Ali Kapar, Heyetler: Hz. Peygamber Dönemi Diplomasi, Endülüs Yayınları, İstanbul, 2017.
• İbn Şihab ez-Zühri, el-Megâzî: İlk Dönem İslâm Tarihinde Savaşlar, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2017.
• Ebû’l-Velîd el-Ezrakî, Ahbaru Mekke: Mekke Tarihi, çev. Yunus Vehbi Yavuz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2017.
• Mustafa Zeki Terzi, Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşidin Döneminde Askeri Teşkilat, Siyer Yayınları, İstanbul, 2017.
• W. Montgomery Watt, Hz. Muhammed’in Mekkesi, Çev. Mehmet Akif Ersin, KURAMER, İstanbul, 2017.
• W. Montgomery Watt, Hz. Muhammed Medine’de, KURAMER, İstanbul 2016.
• M. J. Kister, İlk Dönem İslâm Tarihi Üzerine Makaleler, çev. Ali Aksu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2014.
• Abdülaziz ed-Duri, İlk Dönem İslam Tarihi, Önsöz, Endülüs Yay. 2017.

• Seyfettin Erşahin, İslam Tarihini Anlama Kılavuzu, Otto Yayınları, Ankara 2017.

• Eyüp Baş, Son Peygamber Hz. Muhammed, Grafiker Yay. Ankara 2017. 

 

Hulefa-yı Raşidin
• İbrahim Sarıçam, Hz. Ebu Bekir, Ankara 1996.
• İbrahim Sarıçam, Hz. Ömer, TDV Yayınları, Ankara 2010.
• İbrahim Sarıçam, Hz. Osman, TDV Yayınları, Ankara 2014.
• Mustafa Fayda, İslamiyetin Güney Arabistan’da Yayılışı, Ankara, 1982.
• Mustafa Fayda, Hulefâ-yı Raşidîn Devri, İstanbul 2014.
• Ed. Eyüp Baş, İslâm Tarihi El Kitabı, Grafiker, Ankara, 2016.
• Seyfettin Erşahin, İslam Tarihini Anlama Kılavuzu, Otto Yayınları, Ankara 2017.
• Ahmet Ağırakça, Hz. Ebu Bekir Dönemi İslam Tarihi, İstanbul 1998.
• Ahmet Ağırakça, Hz. Ömer, İstanbul 1984.
• Mustafa Fayda, Hz Ömer Zamanında Gayr-i Müslimler, İstanbul 1989.
• İslâm’ın İlk Döneminde Müslüman Yahudi İlişkileri, Gökkubbe Yay., İstanbul, 2004.
• Mustafa Zeki Terzi, Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşidin Döneminde Askeri Teşkilat, Siyer Yayınları, İstanbul, 2017.
• Ethem Ruhi Fığlalı, İmam Ali, Ankara 1996Murat Akarsu, Kabile Bürokrasisi ve Hz. Osman, Ankara 2015.
• Abdulhalik Bakır, Ali b. Ebi Talib (Hayatı, Kişiliği ve Faaliyetleri, Elazığ.

Emeviler
• İrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Muaviye b. Ebu Sufyan, Otto Yay. Ankara 2017.
• İrfan Aycan, İbrahim Sarıçam, Emeviler, Ankara 1993.
• İbrahim Sarıçam, Emevî-Haşimî İlişkileri, İslam Öncesinden Abbasilere Kadar, Ankara 1997.
• İrfan Aycan, M. Söylemez, F. Erkoçoğlu, N. Parlak, Emevîler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı, Ankara 2011.
• Ed. Eyüp Baş, İslâm Tarihi El Kitabı, Grafiker, Ankara, 2016.
• Seyfettin Erşahin, İslam Tarihini Anlama Kılavuzu, Otto Yayınları, Ankara 2017.
• Fatih Erkoçoğlu, Emevi Devleti’nin Dönüm Noktası Abdülmelik b. Mervan, Ankara 20
• Hasan Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, Ankara 1993. Mustafa Özkan, Emeviler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi, Ankara 2008.
• Mehmet Ali Kapar, Halifeliğin Emevilere Geçişi ve Verasete Dönüşmesi, İstanbul 1998.
• Ali Aksu, Emevi Devletinin Yıkılışı, İstanbul 2007.
• Mehmet Özdemir, . Endülüs Müslümanları Siyasi Tarih, 2012.
• Mehmet Özdemir Endülüs Müslümanları Kültür ve Medeniyet, Ankara 2012.
• Mehmet Özdemir Endülüs’te İspanyol Mühtediler ve Siyasî Hareketleri, Ankara 2000.

Abbasiler
• Nahide Bozkurt, Oluşum Sürecinde Abbasî İhtilali, Ankara 2000.
• Nahide Bozkurt, Mu’tezile’nin Altın Çağı-Me’mun Dönemi, Ankara 2002.
• Ed. Eyüp Baş, İslâm Tarihi El Kitabı, Grafiker, Ankara, 2016.
• Seyfettin Erşahin, İslam Tarihini Anlama Kılavuzu, Otto Yayınları, Ankara 2017.
• M. Akoğlu, Mihne Sürecinde Mutezile, İstanbul 2006.
• M. Aykaç, Abbasi Devletinin İlk Dönemi İdari Teşkilatında Divanlar, Ankara 1997.
• A. Clot, Harun Reşid ve Abbasiler Dönemi, İstanbul 2007.
• Mustafa Demirci, Beytül’l-Hikme, İstanbul 1996.
• Saim Yılmaz, Mu’tazıd ve Müktefi Döneminde Abbasiler, İstanbul 2006.
• Cem Zorlu, Abbasilere Yönelik Dini ve Siyasi İsyanlar, Ankara 2001.
• Mehmet Azimli, Abbasiler Dönemi Babek İsyanı, Ankara 2004.
• Din ve Siyasal Söylem Abbasi Devletinin Meşruiyet Kavgası, der. Cem Zorlu, İstanbul 2006.
• Halil İrahim Hançabay, Abbasiler Döneminde Vezirlik, Klasik Yayınları, İstanbul, 2017.

Türk İslam Devletleri
• Nesimi Yazıcı, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Ankara 2002.
• Ed. Eyüp Baş, İslâm Tarihi El Kitabı, Grafiker, Ankara, 2016.
• Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, İstanbul 1985.
• Hakkı D. Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul 1980.
• Osman Çetin, Türk İslam Devletleri Tarihi, İstanbul 2009.
• Seyfettin Erşahin, İslam Tarihini Anlama Kılavuzu, Otto Yayınları, Ankara 2017.
• Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Ankara 2002.
• Erdoğan Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi, Ankara 1989.
• Hanefi Palabıyık, Valilikten İmparatorluğa Gazneliler, Devlet ve Saray Teşkilatı, Ankara 2002.
• Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, çev. Yıldız Moran, İstanbul 1979.
• Ahmet Yaşar Ocak, Selçuklular Osmanlılar ve İslâm, Timaş Yayınları, İstanbul, 2017.
• Nurullah Yazar, Büyük Selçuklu Devleti’nde İktidar Mücadeleleri, Otto, Ankara 2017.
• Osman Çetin, Selçuklu Müesseseleri ve Anadolu’da İslamiyetin Yayılışı, İstanbul 1981.
• Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul 2009.
• Ed. Refik Turan, Selçuklu Tarihi, Grafiker Y. Ankara 2016.
• İbrahim Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti Tarihi, Ankara 1956.
• Hasan Kurt, Orta Asya’nın İslamlaşma Süreci (Buhara Örneği), Ankara 1998.
• Seyfettin Erşahin, Akkoyunlular, Siyasal, Kültürel, Ekonomik ve Sosyal Tarih, Ankara, 2002.

Osmanlı Tarihi
• A.Y. Ocak, Türkiye Türkler ve İslam, İstanbul 1997.
• Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2010.
• Ahmet Yaşar Ocak, Selçuklular Osmanlılar ve İslâm, Timaş Yayınları, İstanbul, 2017.
• Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara 1988.
• Fuad Köprülü,Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976.
• Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, İstanbul 2000.
• Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, Kronik Kitap, İstanbul, 2018.
• Ed. Tufan Gündüz, Osmanlı Tarihi, Grafiker, Yay.
• Ed. Tufan Gündüz, Osmanlı Teşkilat Tarihi, Grafiker Yay.
• Erhan Afyoncu, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, İstanbul 2007.
• Cemal Kafadar, İki Cihân Aresinde Osmanlı Devletinin Kuruluşu, çev. Ceren Çıkın, Ankara 2010.
• Haz. Kemal Karpat, Osmanlı ve Dünya,
• Zeki Arıkan, Osmanlı Tarih Anlayışının Evrimi, İstanbul 1991.
• Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam,
• Ezel Kural Shaw, Stanford J. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye,
• Remzi Demir, Osmanlılarda Bilimsel Düşüncenin Yapısı,
• Taner Timur, Osmanlı Kimliği,
• Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. Coşkun Üçok, Ankara 2000.
• Eyüp Baş, Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı, Ankara 2006.
• Eyüp Baş, Osmanlı Tarih Yazarlarında Toplumsal Sorumluluk Bilinci, Ankara 2006.
• Der. H. Erdem Çıpa, Emine Fetvacı, Osmanlı Sarayında Tarih Yazımı,
• Seyfettin Erşahin, İslam Tarihini Anlama Kılavuzu, Otto Yayınları, Ankara 2017.
• Halide Aslan, Tanzimat Dönemi Din Değiştirme Hareketleri (1839-1876), Ankara 2012
• Mustafa Gündüz, Osmanlı Eğitim Mirası: Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2013.
• Oğuz Adanır, Osmanlılar ve Avrupa, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2013.
• Oğuz Adanır, Osmanlılar ve Ötekiler, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2013.

Kurumlar Tarihi
• Ed. Eyüp Baş, İslam Kurumları Tarihi El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara 2017.
• Ibn Kuteybe, el-İmame ve’s-Siyase, çev. Kadir Erbil, Ankara 2017.
• Maverdi, el-Ahkamu’s-Sultaniyye ve’l-vilayatu’d-diniyye, Beyrut 1985.
• Mustafa Nuri Paşa, Netaycu’l-vukuat: Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, sdş. Neşet Çağatay, TTK, Ankara 1979.
• Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti, İslam’ın Rönesansı, çev. S. Şaban, İstanbul 2000.
• W. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, DİB, Ankara 1984.
• Suphi es-Salih, İslami Kurumlar, çev. İbrahim Sarmış, Ankara 1999.
• Muhammed Hamidullah, İslam Müesseselerine Giriş, çev. İhsan Süreyya Sırma, İstanbul 1992.
• İsmet Kayaoğlu, İslam Kurumları Tarihi, Ankara 1985.
• Ziya Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, İstanbul 1991.
• İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara 2006.
• Osman Turan, Selçuklu Müesseseleri ve Anadolu’da İslamiyet’in Yayılışı, İstanbul 1981.
• M. Tayyip Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul 1977.
• Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müessesleri Tarihi, Isparta 1997.
• Murat Belge, Osmanlı’da Kurumlar ve Kültür, İstanbul 2005.

Medeniyet Tarihi
• Ed. Eyüp Baş, İslam Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara 2017.
• Şemseddin Sami, Medeniyyet-i İslamiyye, haz. Remzi Demir, Ankara 1996.
• Alimcan İbrahimof, İslam Medeniyeti, Kazan, 1909.
• Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti, İslam’ın Rönesansı, çev. S. Şaban, İstanbul 2000
• Corci b. Habib Zeydan, İslam Medeniyet Tarihi, çev. Zeki Meğamiz, İstanbul 1971.
• W. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, DİB, Ankara 1984.
• İsmail Hami Danişmend, İslam Medeniyeti, İstanbul 1989.
• S. Sıır Üçer, İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1969.
• Cahit Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul 2007.
• Sir Hamilton A. R. Gibb, İslam Medeniyeti Üzerine Araştırmalar, çev. Kadir Durak vd., İstanbul 1991.
• Will Durant, İslam Medeniyeti, çev. Orhan Bahaeddin, İstanbul, t.y.
• Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İstanbul 1999.
• İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara 2006.
• Osman Turan, Selçuklu Müesseseleri ve Anadolu’da İslamiyet’in Yayılışı, İstanbul 1981.
• M. Tayyip Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul 1977.
• Ziya Kazıcı, Mehmet Şeker, İslam Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1982.
• W.M. Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara 1981.
• M.G.S. Hodgson, İslamın Serüveni I-III, ed.İzzet Akyol, İstanbul 1993.
• Andre Miquel, İslâm ve Medeniyet, Doğuştan Günümüze, I-II, Ankara 1991.

5. İSLAM TARİHİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

Tez Yazım Yönergesi