Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kılavuzu

            “Öğretmenlik Uygulama”sı, VIII. Yarıyıl Bahar yarıyılında seçmeli formasyon dersleri kapsamında yer alan; 2 saati teorik olarak ilgili öğretim elemanı tarafından fakültemizde, 6 saati uygulama olarak belirlenen eğitim kurumlarında gerçekleştirilen bir derstir. Dersin amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını, gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliği kazanmalarını sağlamaktır. Temel olarak bu ders ile öğretmen adaylarına, öğretim kurumlarında kendi alanları ile ilgili öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi etkinliklerini bizzat gerçekleştirme imkanı sağlanarak, öğretmenlik bilgisi, becerisi ve deneyimi kazandırmak amaçlanmaktadır.

            YÖK, Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışma sonrasında “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin işlev ve etkinliğini artırmak için MEB’e bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapılan öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergede, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yönergenin tam metni http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/25172143_YYnerge.pdf linkindedir.

             Bu kapsamda Öğretmenlik Uygulaması dersi yürütülürken aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekmektedir:

  1. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı “Uygulama Okul Listesi”, fakültemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Bu listede yer alan okullara, listede belirtilen sayıda öğrenci grubu gönderilecektir. Her bir grup en fazla 4 kişiden oluşabilir. Bu kapsamda her uygulama öğrencisi/öğretmen adayı, MEBBİS’e kaydedilecek ve MEBBİS üzerinden devamları takip edilecek ve değerlendirmeleri yapılacaktır. Uygulamanın başladığı ilk hafta, okullara fakültemiz tarafından öğrenci listeleri ve bilgileri ile valilik oluru resmi yazı ile ulaştırılacaktır. Mebbis sistemine bilgi girişleri, uygulama okul koordinatörleri tarafından uygulama okullarında yapılacaktır.
  2. Öğretmenlik uygulaması dersini sadece son sınıf öğrencileri alabilecektir. Okul ve grup sayılarının belirlenmesi ve bu çerçevede resmi sürecin işletilebilmesi için uygulamaya gidecek öğrenci sayısının öngörülebilir olması gerekmektedir. Ayrıca “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin amacı, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca aldıkları teorik ve pratik bilgileri gerçek bir eğitim öğretim ortamında kullanılabilme yeterliği kazanmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda dersin seçimi son sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmıştır.
  3. Öğrencilerimiz, öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında fakültedeki öğretim elemanı ile haftada 2 saat teorik ders, uygulama okullarında haftada 6 saat uygulama yapmak için bulunacaklardır. Uygulama derslerinde öğrencilerden, uygulama öğretmenlerinin rehberliğinde ve sorumlu öğretim üyesinin danışmanlığında, programa uygun günlerde öğretme-öğrenme sürecine bizzat katılmaları ve öğretim etkinliğini gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Öğrenciler kendilerine verilen konularda her hafta ders planı hazırlayacaklar ve hazırladıkları bu planları bizzat uygulayacaklardır.
  4. Her 8 uygulama öğrencisi/aday öğretmen için, bir uygulama öğretim elemanı belirlenecektir. Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğunda bulunan uygulama öğrencilerine rehberlik edecek, öğrencilerin devamını takip edecek ve uygulama sonunda uygulama öğretmeni ile birlikte ders anlatımlarını değerlendireceklerdir.
  5. Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 7. Maddesi gereğince, uygulama öğretmeni başına düşen uygulama öğrencisi göz önünde bulundurularak uygulama öğrencisinin dersi planlayıp işlemesine imkan verilir. Her öğretmenin sorumluluğunda en fazla 4 öğrenci bulunabilir. Uygulama öğrencisinin fiilen anlatacağı ders saati, toplam 12 saatten az olmayacak şekilde planlanır. Bir sınıfta aynı anda en fazla 2 uygulama öğrencisi bulunabilir. Ders anlatımları sonucunda uygulama öğretmeni ile dersin kritiği yapılacaktır. Ders anlatımı haricinde uygulama öğrencileri, uygulama kapsamında, uygulama okullarında çeşitli faaliyetlere katılırlar. (Uygulama öğretmeninin diğer derslerini gözlemlemek, uygulama okulunda yapılacak tören ve faaliyetlere katılmak, eğitim öğretim kapsamında uygulama okulunda verilecek çeşitli görevleri yerine getirmek gibi)
  6. Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 8. Maddesinin f bendinde “Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen uygulama öğrencilerini, öğretmenlik uygulamalarının dayandığı temeller, uygulama programında yer alacak etkinlikler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirir. Uygulama öğrencilerini uygulama eğitim kurumuna götürerek, okul yöneticileri, uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmenleri ile tanıştırır. Uygulama öğretmeni ve uygulama öğrencileri ile birlikte öğretmenlik uygulaması etkinlik planlarını hazırlarlar” yazmaktadır. Bu sebeple uygulama öğretim elemanı ile öğretmen adayları/uygulama öğrencileri, dönem başında uygulama okullarına birlikte gideceklerdir. Uygulama okul koordinatörü, uygulama öğretmenleri ve aday öğretmenler birlikte öğretmenlik uygulaması ile ilgili planlama yapacaklardır. Uygulama akademisyeni, sorumluluğunda bulunan öğrencilerini fiilen gözlemleyecek, uygulama öğretmeni ile birlikte değerlendirecektir. Dönem sonunda öğrencinin uygulama dersinden aldığı not, uygulama akademisyeni ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerle birlikte verilecektir.
  7. Yönergenin 9. Maddesinin g bendinde “uygulama akademisyeni ve uygulama öğretmeni gözetim ve rehberliğinde öğretmenlik uygulamalarının etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirir ve her etkinliğe ilişkin ayrıntılı bir çalışma raporu hazırlar” yazmaktadır. Buna göre, uygulama öğrencisi tarafından hazırlanan her planda, uygulama öğretim üyesinin, uygulama öğretmeninin ve kendisinin imzası bulunacaktır. Etkinlik planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve raporlar, dönem başında belirlenen “dosya hazırlama kılavuzu”na uygun olarak dosyalanacak, fakültedeki ilgili uygulama öğretim elemanına teslim edilecektir. İmzasız planlar, uygulama dosyasına konulmayacaktır.
  8. Uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulamalarına planlandığı şekilde katılımı zorunludur. Devamsızlık yapılamaz. Yasal mazereti nedeniyle eksik kalan uygulamalar, uygulama öğretmeninin ders saati ve programı göz önünde bulundurularak; uygulama akademisyeni ve uygulama öğretmeninin onay vermesi ile telafi ettirilebilir. Bu telafi, dönem içerisinde birden fazla olamaz. Uygulama öğrencileri uygulama yaptıkları eğitim kurumlarında mazeretsiz devamsızlık yaparlarsa ilişikleri kesilerek başarısız sayılır.
  9. Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni, her bir uygulama öğrencisi ile ilgili gözlemlerini MEBBİS sistemindeki Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Formuna kaydeder. Uygulama öğrencisinin başarısı, derse devam durumu ve öğretmenlik uygulamasında gerçekleştirdiği etkinlikler bağlamında uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından değerlendirilir. Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı, değerlendirmelerini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine sonuç ve genel değerlendirmelerini birlikte kaydeder. Uygulama öğretim elemanı bu değerlendirmeleri bölüm koordinatörlüğüne teslim eder. Ortak değerlendirme ilkesi gereğince, uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasındaki performansı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin fakültenin “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” gereğince birleştirilmesiyle not olarak belirlenir.
  10. Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 13. maddesinde “Uygulama öğrencilerine, disiplin ve diğer hukuki konularla ilgili yüksek öğretim kurumları mevzuatı uygulanır” ifadesi yer almaktadır. Bu madde mutlaka uygulama öğrencilerine hatırlatılmalıdır.

            Bu görev ve sorumluluklar dikkate alınarak öğretmenlik uygulaması dersi yürütülmelidir. “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin uygulamasında göstereceğiniz özen ve emekten dolayı teşekkür ederiz.