Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi

Öğretmenlik Uygulaması dersinin amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliği kazanmalarını sağlamaktır.  Temel olarak bu ders ile öğretmen adaylarına öğretim kurumlarında kendi alanları ile ilgili öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi etkinliklerini bizzat gerçekleştirme imkanı sağlanarak, öğretmenlik bilgisi, becerisi ve deneyimi kazandırmak amaçlanmaktadır.

YÖK, Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışma sonrasında “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin işlev ve etkinliğini artırmak için MEB’e bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapılan öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergede 01.11.2016 tarih ve E-12248967 sayılı yazısı ile çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yönergenin tam metnine http://mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html  linkinden ulaşılabilir.

Bu kapsamda Öğretmenlik Uygulaması dersi yürütülürken aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekmektedir:

  1. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı “Uygulama Okul Listesi”, fakültemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Bu listede yer alan okullara, belirtilen sayıda öğrenci grubu gönderilecektir. Her grup en fazla 6 kişiden oluşabilir. Bu kapsamda her uygulama öğrencisi/öğretmen adayı, MEBBİS’e kaydedilecek ve MEBBİS üzerinden devamı ve notları verilecektir. MEBBİS’e kayıtlar uygulama okullarında yapılacaktır.
  2. Öğrencilerimizin, 14 hafta boyunca, seçilen öğretim kurumlarında ilgili uygulama öğretmenlerinin rehberliğinde ve sorumlu öğretim üyesinin danışmanlığında, programa uygun günlerde öğretme-öğrenme sürecine bizzat katılmaları ve öğretim etkinliğini gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Her 15’er kişilik uygulama öğrencisi/aday öğretmen grubu için bir uygulama öğretim elemanı belirlenecektir. Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğunda bulunan uygulama öğrencilerine rehberlik edecek ve uygulama sonunda uygulama öğretmeni ile birlikte değerlendirme yapacaklardır.  
  3. Öğretmenlik Uygulaması dersi 6 saat uygulama 2 saat de teorik dersten oluşmaktadır. Dersin teorik kısmı, programda belirtilen günde fakültede işlenecektir. Öğretmen adayları, bir tam gün ya da 2 yarım günde 6 saat boyunca uygulama okulunda bulunmalıdırlar. Öğretmen adaylarının derse devamını kayıt altında tutmak için “Öğretmenlik Uygulaması Devam Formu” kullanılacaktır. Öğretim kurumlarında gerçekleştirilen etkinlikler ve hazırlanan planlar, her hafta rapor haline getirilecek ve dönem sonunda “Öğretmenlik Uygulama Dosyası” olarak ilgili öğretim üyesine sunulacaktır.
  4. Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 7. Maddesinin f bendinde uygulama öğretmeni başına düşen öğretmen adayı sayısının 6’yı, ders başına düşen öğretmen adayı sayısının ise 2’yi geçmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Uygulama okuluna gidildiğinde bu kural hatırlatılmalı, öğretmen adaylarının ders programları bu kurala göre oluşturulmalıdır.
  5. Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 7. Maddesinin h bendinde “Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen öğretmen adaylarını uygulama okuluna götürerek, okul yöneticileri, uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmenleri ile tanıştırır” yazmaktadır. Bu sebeple uygulama öğretim elemanı ile öğretmen adayları/uygulama öğrencileri dönem başında uygulama okullarına birlikte gideceklerdir. Uygulama okul koordinatörü ve uygulama öğretmenleri ile birlikte aday öğretmenlerin öğretmenlik uygulaması ile ilgili planlama yapacaklardır.
  6. Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 7. Maddesinde “öğretmen adayları, bir yarım dönemde en az 24 ders saatini bizzat ders vererek değerlendirir” ifadesi yer almaktadır. Öğretmen adayının mümkün olabilecek en fazla sayıda dersi yürütmesi sağlanmalıdır. Yapılacak her uygulama için plan hazırlanacaktır. Bu planlarda dersin öğretim üyesinin, uygulama öğretmeninin ve öğretmen adaylarının imzası bulunacaktır. İmzasız planlar uygulama dosyasına konulmayacaktır. Uygulama dersinde devamsızlık yapılamaz. Zorunlu hallerde gidilemeyen uygulama için aynı hafta içinde başka bir gün ya da bir başka hafta daha fazla gün gidilerek telafi yapılabilecektir. Vize ve final haftaları öğretmen adayları izinli sayılmaktadırlar.
  7. Öğretmenlik uygulamasından beklenen faydanın sağlanabilmesi için öğretim elemanları öğretmen adaylarını sık sık uygulama okulunda ziyaret etmelidir. Öğretim elemanlarının okula devamı da MEBBİS sistemine uygulama okul koordinatörü tarafından girilecektir.
  8. Ortak değerlendirme ilkesi gereğince öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasındaki performansı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasındaki başarısı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin fakültenin “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” gereğince birleştirilmesiyle not olarak belirlenir. Ayrıca belirlenen not dönem sonunda uygulama öğretmeniyle birlikte MEBBİS sistemine girilecektir. Öğretmen adaylarına not verirken “Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu” kullanılacaktır. Forma web sitemizden ulaşabilirsiniz.
  9. Öğretmenlik uygulaması yönergesinin 14. maddesinde “Öğretmen adayları, uygulama yaptıkları okullarda devam devamsızlık, günlük ders programları ile öğretim müfredatının uygulanması konularında öğretmenlerin tabi oldukları kurallara uymakla yükümlüdürler. Adaylara, disiplin ve diğer konularda yükseköğretim kurumları mevzuatı uygulanır” ifadesi yer almaktadır. Bu madde mutlaka öğretmen adaylarına hatırlatılmalıdır.                                                                                                                                                                                           

Bu görev ve sorumluluklar dikkate alınarak öğretmenlik uygulaması dersi yürütülmelidir. Öğretmenlik uygulamasına göstereceğiniz özen ve emekten dolayı teşekkür ederiz.

Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi